Jeju 2014-02-06

from 여행 2014. 8. 6. 13:18

 

2014-02-06

 

 

 

 #비자림

 

 

 

 
#비자나무

 

 

 

 
#사이프러스

#억새풀밭

 

 

 

 
#김영갑갤러리

 

 

 

 
#옥돔식당

 

 

 

  

#보말칼국수

#별미

 

 

 

 #싹비움

 

 

 

 
#금능해수욕장

#너무이쁜바다

 

 

 

 
#순옥이네

 

 

 

 
#전복물회

 

 

 

 
#전복뚝배기

 

 

 

 
#싹비움

 

 

 

 
#렌트카

#2박3일540km주행

 

 

 

  

#짐

 

 

 

 

2박 3일 아내가 아닌 후배놈과 둘이서 제주여행.

원래 혼자 가려 했으나 둘이 여행하게 되어 일장일단이 있었던 여행.

언젠가는 홀로 가보고 싶다.

 

빠르면 4월에 다시 갈 것 같다.

그 땐 아내와 함께.

댓글을 달아 주세요